Långtidsboende: bokningsvillkor

Långtidsboende bokningsvillkor / Long term stay Terms & Conditions

English

Svenska

Villkor långtidsboende

Gäller när du bor minst 28 dygn eller längre

Regler på boendet

 • Alla gäster skall kunna uppvisa giltigt ID och/eller PASS.
 • Rökning är förbjudet.
 • Ingen hög musik / störande ljud efter kl. 22:00.
 • Endast bokade & bekräftade gäster får vistas på boendet.
 • Ej tillåtet med levande ljus / rökelse.
 • Hundar är välkomna i vissa enheter. Meddela oss i förväg. Extra avgift tillkommer.
 • Boendet skall lämnas i ett 'städat skick'.

Kostnadsfri bokningsförfrågan

Det är enkelt att göra en kostnadsfri bokningsförfrågan. 
Läs mer R (öppnas i nytt fönster)


Betalningsmetod

Betalning sker via digital faktura (Billogram).

Fyll i bokningskoden: INVOICE2022 för att aktivera fakturabetalning på vår bokningssida. Läs mer om våra bokningskoder HÄR.


Betalningsperiod

Vi fakturerar per hel månad (alt. per minst 28 dygn).


Betalningsvillkor

Den första fakturan förfaller till betalning senast 30 dygn före ankomstdatum. Om du gör bokningen när det är mindre än 30 dygn till ditt ankomstdatum, förfaller fakturan omedelbart till betalning.


Vid fortlöpande boende fakturerar vi i förskott ca 10 dagar före varje nytt månadsskifte. Respektive faktura förfaller till betalning före månadsskiftet.


Avbokning

Gratis avbokning fram till 30 dygn före ankomstdagen.

Vid utebliven betalning avbokas boendet.

Använd vår Log-In funktion för att avboka eller kontakta oss direkt på info@cityroom.se


Avbruten vistelse

Meddela oss minst 30 dygn i förväg om du ska avbryta din vistelse tidigare än avtalat, detta för att undvika onödiga boendekostnader.


Förlängning av boende

Meddela oss snarast möjligt om du behöver förlänga ditt boende, vi prioriterar våra boende gäster och försöker i möjligaste mån att erbjuda förlänging.


Alltid inkluderat

- El, vatten & värme (normalförbrukning)

- Gratis WiFi (60 Mbit/s)

- Kabel-TV

- Städning var 14:e dag
Vi städar alla rum, kök och WC/dusch/badrum. Vi dammsuger/moppar, dammar och torkar av plana ytor. Obs: vi diskar inte och plockar inte undan privata ägodelar.

- Gemensam tvättstuga
I källarplan. Tvättid bokas av gäst. Alla gäster tillhandahåller själva med tvättmedel etc.

- Städskåp i lägenheten
Utrustat med bla dammsugare, städmaterial. Fritt att använda.

- 1 timme slutstädning

All överskjutande tid för slutstädning faktureras dig efter avresa. För att undvika onödiga kostnader för slutstädning ber vi dig att lämna boendet i ett ”städat skick”. Tydliga och enkla instruktioner för slutstädningen finns i din lägenhet. 


Vistelse längre än 4 månader

Boende längre än 4 månader är momsbefriat  (i enl med Skatteverkets momsregler). När du har bott mer än 4 månader fakturerar vi boendekostnaden exklusive moms.


Skador på boendet

Om det uppkommit skador på boendet under din vistelse kommer vi att fakturera kostnaden för dessa efter din avresa. Om skadorna är omfattande eller innebär en säkerhetsrisk, alternativt om det föreligger risk för ytterligare skador orsakad av din oaktsamhet som boende gäst, behåller vi oss rätten att avhysa dig utan rätt till återbetalning.


Övrigt

En bokningsförfrågan är inte bindande förrän den har bekräftats av dig och oss. Vi erhåller oss rätt att neka bokningar med felaktiga person- eller fakturauppgifter. Gäster som bryter mot våra regler kan åläggas staffavgift och/eller avhysas utan återbetalning. Illegala aktiviteter anmäls till polisen och gästen avhyses utan återbetalning.


Ersättningslägenhet

Vid oförutsedda problem i lägenheten som gör den ej brukbar, t.ex. vattenläcka, ordnar vi en annan lägenhet åt dig förutsatt att du inte själv är vållande. Vi försöker i möjligaste mån att erbjuda en likvärdig lägenhet utan extra kostnad. Om du själv orsakat skadan/problemet i lägenheten som gör den obrukbar får du själv stå för omkostnader av ersättningslägenhet och du har inte återbetalningsrätt.


Force majeure

Vid händelse av naturkatastrof, extremoväder, brand, strejk, krig, väpnad konflikt i närområde eller andra omfattande störningar av allmänna samhällsfunktioner kan Cityroom & Apartments Malmö AB inte garantera att samtliga tjänster/servicefunktioner eller boende kan erbjudas.

English

English

Terms & Conditions, Long term stay

Applicable when staying min 28 nights or longer

Rules in the accommodation

 • All guests are required to show valid ID and/or PASSPORT.
 • Smoking is strictly forbidden.
 • No loud music / noise after 22:00 (10 pm).
 • Only booked guests allowed in the accommodation.
 • Leave the accommodation in a 'clean' state.
 • Dogs are welcome in some units. Inform us in advance. Additional fee applies.
 • No live candles or incenses.

Free booking inquiry

Make free booking inquiry. Click HERE (new window)


Payment method

Digital invoice sent per e-mail (Billogram).

Use the coupon code: INVOICE2022 to activate invoice payment when booking on our booking page.


Payment period

We invoice per whole month (or per minimun 28 days).


Payment terms

The (1 st) invoice is due at least 30 days before your arrival day.

If you make the booking when it is less than 30 days before your arrival day, the invoice is due immediately.

During stay that extends for more than one month, future invoices are sent in advance approx. 10 days before the end of the month. Each invoice is due before the month ends.


Cancellation

Free cancellation up until 30 days before arrival day.

Failiure to pay risks cancellation. Use our Log-In function to cancel or contact us on info@cityroom.se.


Early termination of stay

Notify us at least 30 days before your (new) Check-Out date, to avoid extra costs.


Extension of stay

Notify us as soon as possible if you wish to extend your stay longer. We prioritize our long staying guests and try to accommodate your request if possible.


Always included

- Electricity, water & heating (normal usage)

- WiFi (60 Mbit/s)
- Cable TV
- Cleaning of apartment approx. every 14th day:
We clean all rooms, kitchen and C/shower/bathroom. We vaccum/mop, dust sweep and wipe of surfaceds. We do not wash dishes or pick up private belongings.

- Shared laundry
In basement. Bokable laundry times. Guests provide their own laundry detergent etc.

- Cleaning closet

Available in alla apartments. Equipped with vaccum cleaner, cleaning material. Free to use during your stay.
- Final cleaning 1 hour:
Any additional time for final cleaning may be invoiced you after your departure. Please leave the apartment in a clean condition. Easy and clear instrcutions in all apartments.


Stay longer than 4 months

Stay that extends more than 4 months is not applicable for VATS (12%) in accordance with the Swedish tax office. When you have stayed longer than 4 months, any future invoices will be excluding VATS (12%) for the accommodation.


Damages

If you are responsible for causing damages to the apartment (or building) during your stay, the cost of the damages will be invoiced you. 
If the damages are significant or pose a security risk, alternatively if there is risk of further damage caused by your carelessness, we have the right to evict you without refund.


The Fine Print

A booking inquiry/request is not binding until it has been confirmed by you and us. We have the right to cancel bookings with incorrect personal information and/or invoice details. Guests who do not follow our rules can be forced to pay a penalty fee and/or become evicted without refund. Illegal activities are reported to the police and the guest is evicted without refund.


Replacement apartment

In case there is an unforseen problem in the apartment that make it unsuited for stay (like water leak), we will offer you a replacement apartment without extra cost granted you have not caused the problem. If you have caused the issue that makes the apartment not suitable for stay, you have to pay for any replacement apartment without refund.


Force Majeure

In the event of nature disaster, extreme weather, apartment fire, workers strike, war, armed conflict or other major disruptions of societal functions and services, Cityroom & Apartments Malmö AB can not guarantee to provide all services and/or accommodation.